Jak się podłączyć

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez PIM Sp. z o.o. realizowane jest w kilku krokach.

Wszelkich szczegółów i pomocy na każdym etapie udziela Biuro Technicznej Obsługi Klienta.


Procedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej

 

Krok 1.Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci Pobierz wniosek

 

Należy pamiętać o przygotowaniu do złożenia wraz z wnioskiem załączników:

  • 2 egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej

 

Wniosek należy złożyć w siedzibie PIM Sp. z o.o. przy ul. Szarych Szeregów 2 w Czechowicach-Dziedzicach.

Za wydanie warunków technicznych pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.

 

Wnioskodawca otrzymuje:

- instrukcję dla Inwestora,

- instrukcję dla Projektanta,

- wykaz projektantów.

 

Krok 2. Opracowanie Projektu Budowlanego

Należy złożyć i zatwierdzić w PIM Sp.z o.o., opracowaną przez Wnioskodawcę, dokumentację projektową w postaci Projektu Budowlanego.

Za opiniowanie dokumentacji technicznej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.

 

Wnioskodawca otrzymuje:

- oświadczenie wykonawcy,

- oświadczenie geodety,

- wykaz wykonawców, geodetów.

 

Krok 3. Wykonanie robót budowlanych

Po prawidłowym zatwierdzeniu - Wnioskodawca zgłasza przystąpienie do robót - telefonicznie lub osobiście w siedzibie PIM Sp. z o.o. i wykonuje roboty budowlane w postaci przyłącza do sieci.

 

Krok 4. Odbiór techniczny

Po wykonaniu przyłącza następuje zgłoszenie do odbioru technicznego.

 

Należy złożyć oświadczenie Wykonawcy Pobierz oświadczenie

oraz oświadczenie geodety Pobierz oświadczenie

 

 

Odbiór techniczny wykonywany jest w dwóch etapach:

1. Odbiór częściowy - w otwartym wykopie przyłącza wraz z włączeniem do sieci

2. Odbiór końcowy - należy dostarczyć inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w ewidencji geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu do dwóch miesięcy od daty odbioru technicznego w celu zakończenia procesu odbioru robót.

 

Krok 5. Wniosek o zawarcie umowy - złożyć przed odbiorem końcowym

Ostatnim krokiem jest złożenie w PIM Sp. z o.o. wniosku o zawarcie umowy na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych Pobierz wniosek Pobierz wniosek (dot. Wspólnoty)