Przedmiot działalności

 Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest:

- dystrybucja i obrót ciepłem, eksploatacja sieci ciepłowniczych,
- dystrybucja wody, eksploatacja sieci wodociągowych,
- odbiór ścieków, eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych,
- wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej z zakresu działalności ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
- usługi laboratoryjne obejmujące badanie ścieków, osadów ściekowych i wody,
- inne usługi pokrewne.