Informacje i aktualności

Obsługa Kasy PWiK

Informujemy, że od dnia 01.01.2017 w siedzibie PIM Sp. z o.o. przy ul. Szarych Szeregów 2 zostanie uruchomiona Kasa dla Klientów PWiK (przeniesienie z obecnej lokalizacji przy ul. Legionów 85).

 

W okienku kasowym przy ul. Szarych Szeregów 2 będzie można dokonywać wpłat zarówno przez Klientów PIM oraz PWiK.

 

 

 

Godziny pracy kasy, obowiązujące od 01.01.2017:

 

Pon. - Śr. 7:30 - 14:30

Czw. 7:30 - 16:30

Pt. 7:30 - 12:30

 

Nowa taryfa wod-kan 2017

Na podstawie art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ((tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2 ogłasza zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/278/16 z dnia 29 listopada 2016 r. taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Taryfa dotyczy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przez PIM Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie objętym w/w ustawą i będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Ceny i stawki opłat pozostają na poziomie obecnej Taryfy, obowiązującej w 2016 roku.

 

Wysokość cen i stawek opłat przedstawiają poniższe tabele:

 

taryfa2017 tabele

 

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:
* grupa 1 – odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i
otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa),
* grupa 2 – odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i
otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura),
* grupa 3 – odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i
otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa),
* grupa 4 – odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i
otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura),
* grupa 5 – odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza,
jednocześnie korzystający z usługi dostarczania wody*.


*Opłata abonamentowa grupy 5 obejmuje jedynie koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,
koszty za odczyt i rozliczenie należności zawarte są w opacie abonamentowej za usługę dostarczania wody.

 

Jednocześnie informujemy, że planowane jest podjęcie uchwały przez Radę miejską o dopłacie w 2017 r.
do ceny za 1 m3odprowadzanych ścieków.

 

 

TARYFA wod-kan 2017

Informacje o Projekcie: etap 2

Dnia 21.01.2016 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła Uchwałę nr XIX/170/16 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - Etap 2" wraz z opracowanymi planami taryfowymi oraz wieloletnią prognozą dopłat do taryf. Tym samym Rada Miejska wyraziła wsparcie dla działań związanych z aplikowaniem o wsparcie finansowe dla działań inwestycyjnych w ramach projektu, którego Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

Ponadto, Rada Miejska zaakceptowała działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach jako podmiotu współrealizującego przedsięwzięcie w zakresie modernizacji sieci wodociągowej.

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., końcem lipca br. złożyło w ramach prowadzonego konkursu zamkniętego nr POIiS.2.3/2/2016, wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- Etap 2” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach". Instytucją organizującą konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W wyniku oceny przeprowadzonej  w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia w/w projekt  spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych I stopnia.

Następny etap będzie obejmował ocenę merytoryczną II stopnia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania przewidywane jest w pierwszym kwartale 2017r.

Po pozytywnej ocenie złożonej dokumentacji aplikacyjnej oraz zawarciu umowy o dofinansowanie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. przystąpi do realizacji Projektu wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zobacz więcej informacji

Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie rozbudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Czytaj dalej