Informacje i aktualności

Planowana realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Ligota

Planuje się realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Ligota w ramach realizacji dwóch niezależnych przedsięwzięć mających różne źródła dofinansowania finasowania tj.

  • dla obszaru sołectwa Ligota w obszarze poza aglomeracją Czechowice-Dziedzice w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota – Centrum” – planowane współfinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach,
  • dla obszaru sołectwa Ligota w obszarze aglomeracji Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2".  
Czytaj dalej

Przedłużenie obowiązywania taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw oraz  zgodnie z treścią art.  9,  ust.1, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

W związku z powyższym taryfy:

  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVII/279/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016r. na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., 
  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica zatwierdzonej  Uchwałą Nr XXIV/353/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016r. na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,

mocą Ustawy obowiązują do dnia 9 czerwca 2018r. 

Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku A-B na terenie ZSTiL przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach

Dnia  13 września 2017r. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach a firmą „FRYBUD 2”- Firma Budowlana Krzysztof Szyiński z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Spacerowa 58.

Zgodnie z zapisami umowy zadaniem Wykonawcy jest przebudowa wysokoparametrowej napowietrznej sieci ciepłowniczej na odcinku A-B na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedmiotem umowy jest  przebudowa odcinka napowietrznej sieci ciepłowniczej o średnicy 2XDN 150 i długości około 130 mb na sieć ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych o średnicy 2xDN 168,3/315 i długości 133 mb układanej bezpośrednio w gruncie.

Istniejąca sieć napowietrzna zostanie zdemontowana.

Zamówienie, zgodnie z zapisami umowy ma zostać wykonane do 16 października 2017r.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Hutnicza/Kochanowskiego wraz z przyłączami do DIAMED i GM Polska w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 6 września 2017r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33.

 

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej komory ciepłowniczej zlokalizowanej w rejonie ul. Hutniczej do ul. Kochanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przyłączami do następujących obiektów:

  • GM Polska- hala produkcyjna;
  • GM Polska- budynek biurowy;
  • DIAMED- budynek usługowo-biurowy.

Zamówienie, zgodnie z zapisami umowy ma zostać wykonane do 16 października 2017r.