Informacje i aktualności

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach

Dnia 25 czerwca 2018r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33.

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przebudowy wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach.

Roboty budowlane będą wykonane w technologii rur preizolowanych.

Zamówienie, zgodnie z zapisami umowy ma zostać wykonane do 31 sierpnia 2018r.

Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

PIM Sp. z o.o. informuje, że taryfa:

 

  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzona Decyzją GL.RET.070.7.34.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obowiązuje od 31.05.2018-30.05.2021

  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica, zatwierdzona Decyzją GL.RET.070.7.35.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obowiązuje od 23.05.2018-22.05.2021

 

Zobacz taryfę dla wody i kanalizacji

Planowana realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Ligota

Planuje się realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Ligota w ramach realizacji dwóch niezależnych przedsięwzięć mających różne źródła dofinansowania finasowania tj.

  • dla obszaru sołectwa Ligota w obszarze poza aglomeracją Czechowice-Dziedzice w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota – Centrum” – planowane współfinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach,
  • dla obszaru sołectwa Ligota w obszarze aglomeracji Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2".  
Czytaj dalej

Przedłużenie obowiązywania taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw oraz  zgodnie z treścią art.  9,  ust.1, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

W związku z powyższym taryfy:

  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVII/279/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016r. na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., 
  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica zatwierdzonej  Uchwałą Nr XXIV/353/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016r. na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,

mocą Ustawy obowiązują do dnia 9 czerwca 2018r.