Informacje i aktualności

Przebudowa wysokoparam. sieci ciepł. od węzła przy ulicy Legionów do komory ciepł. przy SWC Jagiellońska w Czechowicach-Dziedzicach–etap I oraz na odc. od SWC ul. Jagiellońska do połączenia z istn. rurociągami 2 x DN400/520 przy ul. Sobieskiego etap II

Dnia 31 lipca 2018r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy istniejącej magistralnej sieci ciepłowniczej w dwóch etapach:

  • I etap obejmuje wymianę preizolowanej 2 x DN350 i kanałowej 2 x DN500 mm sieci ciepłowniczej na rurociągi preizolowane 2 x DN350/520 mm na odcinku od węzła zaworowego przy ul. Legionów do komory ciepłowniczej przy SWC ul. Jagiellońska długości około 169,5 m.
  • II etap obejmuje wymianę kanałowej 2 x DN500 mm sieci ciepłowniczej na rurociągi preizolowane 2 x DN350/520 mm na odcinku od komory ciepłowniczej przy SWC ul. Jagiellońska do połączenia z istniejącymi rurociągami 2 x DN400/520 przy ul. Sobieskiego długości około 305,5 m.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

  • Etap I do dnia 15 października 2018r.
  • Etap II do dnia 31 sierpnia 2019r.

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach

Dnia 25 czerwca 2018r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33.

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przebudowy wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach.

Roboty budowlane będą wykonane w technologii rur preizolowanych.

Zamówienie, zgodnie z zapisami umowy ma zostać wykonane do 31 sierpnia 2018r.

Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

PIM Sp. z o.o. informuje, że taryfa:

 

  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzona Decyzją GL.RET.070.7.34.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obowiązuje od 31.05.2018-30.05.2021

  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica, zatwierdzona Decyzją GL.RET.070.7.35.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obowiązuje od 23.05.2018-22.05.2021

 

Zobacz taryfę dla wody i kanalizacji

Planowana realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Ligota

Planuje się realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Ligota w ramach realizacji dwóch niezależnych przedsięwzięć mających różne źródła dofinansowania finasowania tj.

  • dla obszaru sołectwa Ligota w obszarze poza aglomeracją Czechowice-Dziedzice w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota – Centrum” – planowane współfinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach,
  • dla obszaru sołectwa Ligota w obszarze aglomeracji Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2".  
Czytaj dalej